Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest BIM Base Sp z o.o., KRS nr 0000340425 z siedzibą w Warszawie, ul. Brukselska 44/2.

Podstawą prawną przetwarzania dla celu wzięcia udziału w szkoleniu jest umowa lub działanie na żądanie osoby przed zawarciem umowy. W przypadku celu marketingowego, podstawą prawną jest Pani/Pana wyraźna oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych. W tym przypadku przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe będą przechowywane:
Dla celu wzięcia udziału w szkoleniu: przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz statystycznych i archiwizacyjnych.

Dla celu marketingowego: od momentu zebrania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aż do czasu jej odwołania.
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych w celu wzięcia udziału w szkoleniu jest obowiązkowe, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie będzie miało jakichkolwiek negatywnych skutków.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) BIM Base Sp. z o.o. informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest BIM Base Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Brukselska 44/2; adres e-mail: info@bimbase.pl,
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionego interesu BIM Base Sp. z o.o., jako administratora danych, polegającego na obsłudze administracyjnej organizowanych szkoleń oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są wyłącznie przez administratora danych w celach organizacji szkolenia,
 4. Administrator będzie przechowywać:
  a. dane związane ze zgłoszeniem udziału w konferencji nie dłużej niż 30 dni od jej zakończenia
  b. dane związane z kwestiami podatkowymi i rachunkowymi przez 5 lat.
 5. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
  b. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  c. prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO, ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.
X